Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami nabídli školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Seznam akreditovaných školení:

„Čtení, to nás baví!“ – čtenářské dílny a rozvoj čtenářství
Aby bylo doma dobře – vztah rodičů a dětí
Aby učení nebylo mučení aneb Dejme každému šanci prožít úspěch
Adaptační obtíže a začlenění dítěte v MŠ, aneb aby se start podařil
Agrese a šikana
Asertivita v životě pedagoga
Asistent pedagoga a dítě předškolního a mladšího školního věku s ADHD, ADD
Autoevaluační systém a vlastní hodnocení MŠ
Autonomní třída – spolupráce učitele a žáků
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách
Carving – doškolovací kurz základního školního lyžování
Cestička do školy, aneb zítra budeme školáci
Český jazyk, literatura a estetická výchova
Čeština s humorem
Činnosti předškolních dětí venku a v přírodě
Čtenářská a matematická gramotnost v předškolním vzdělávání
Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách
Čtenářská pregramotnost
Čtenářská pregramotnost v MŠ
Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků
Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků a studentů
Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků na 2. stupni ZŠ
Didaktické situace ve vyučování matematiky
Dítě s ADHD, ADD – workshop pro asistenty pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ
Dítě s ADHD, ADD – workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Dítě s odkladem povinné školní docházky v běžné mateřské škole
Doškolovací kurz základního školního lyžování
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení – psaní
Dyslexie – specifická vývojová porucha učení – čtení
Dyslexie a dysortografie prakticky pro 1. stupeň ZŠ
Dyslexie, dysortografie a dyspraxie na 1. stupni ZŠ
Dysortografie – specifická vývojová porucha učení – porozumění gramatice
Dyspraxie a další poruchy motoriky
Efektivní komunikace u pedagogů
Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků
Efektivní spolupráce a komunikace asistenta pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
Efektivní spolupráce a komunikace pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
Emoční management pro pedagogy
Environmentální výchova v MŠ
Environmentální výchova v MŠ
Evropská unie – minulost, současnost a budoucnost
Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež
Exkurze do moderní literatury pro děti mladšího školního věku
Extremismus a terorismus
Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže
Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy
Finanční matematika pro život
Fyzikální pokusy s vodou na 1. stupni ZŠ
Genetická metoda čtení a psaní
Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hodnotící aktivity v mateřské škole
Hodnotící činnosti pedagoga mateřské školy
Hrajeme si v matematice na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce
Hudební výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti
Hudební výchova v současné MŠ a ŠD a jejím vzdělávacím programu
Inkluze a podpora spolupráce ve školní praxi na SŠ
Inkluze a podpora spolupráce ve školní praxi na ZŠ
Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
Islám a střet civilizací
Jak motivovat žáky k učení
Jak nezamrznout u tabule – hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ
Jak pracovat s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními potřebami
Jak předcházet poruchám učení v předškolním věku
Jak překonat hlasovou krizi – technika hlasového projevu pro pedagogy
Jak překonat hlasovou krizi II.
Jak správně pracovat s informacemi – citace a úprava textu
Jak trénovat pamět u sebe i u žáků
Jak udělat výlet, školu v přírodě nebo tábor zajímavější
Jak vypracovat PLPP a IVP na 1. stupni ZŠ
Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku ZŠ
Jaro s pastely
Jazyková gramotnost pro I. stupeň ZŠ
Keramika I. – nejen pro začátečníky
Keramika II. – další techniky a způsoby dekorace
Keramika III. – další techniky a způsoby dekorace
Keramika IV. – konzultační seminář
Komunikace s obtížně zvladatelným žákem
Komunikace s rodičem v konfliktní situaci
Komunikace s rodiči žáků a studentů
Komunikační dovednosti – techniky vyjednávání
Komunitní kruh v pedagogické praxi
Kontrolovat a být kontrolován
Kooperativní učení
Korfbal – smíšený kolektivní sport ve školní výuce
Kouzlo otisku – grafické techniky v MŠ a ZŠ
Kouzlo otisku II. – grafické techniky v MŠ a ZŠ
Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T
Lateralita u dětí v mateřské škole a 1. stupni ZŠ
Leadership pro vedoucí pedagogické pracovníky
Leváctví, zkřížená a nevyhraněná lateralita u dětí v MŠ a 1. stupni ZŠ
Malý konstruktér – polytechnická výchova v MŠ
Mapové aplikace nejen v hodinách dějepisu
Matematická gramotnost pro I. stupeň ZŠ
Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách
Matematická pregramotnost
Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
Matematika kolem nás
Matematika kolem nás – matematická gramotnost na 2. stupni ZŠ
Matematika v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu
Matematika, jazyk a komunikace
Mediální výchova v hodinách českého jazyka
Mentoring optikou ředitele
Mentorské dovednosti učitele
Metoda prožitkového učení a partnerská komunikace v mateřské škole
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku
Metodika vedení třídnických hodin
Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky
Metody motivace a aktivizace žáků v hodinách ČJ na 1. a 2. stupni ZŠ
Metody motivace a aktivizace žáků v hodinách vlastivědy, přírodovědy či dějepisu, zeměpisu a přírodopisu
Motivace a aktivizace žáků a studentů v rámci společného vzdělávání
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole
Myšlenkové mapy ve výuce
Náboženství v politice
Nadané dítě v mateřské škole
Nekázeň u žáků a její prevence
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (1. část)
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (2. část)
Netradiční sloh a poezie na ZŠ
Netradiční sporty na školní akce
Netradiční výtvarná výchova v mateřské škole
Nízkonákladový marketing pro SŠ
Nové metody práce učitele – aktivizující formy výuky na ZŠ a SŠ
Objevte skrytý potenciál – nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky
Objevujeme v matematice na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání
Od pedagogického eléva, k pedagogickému mistrovství
Od pojmů k dojmu – Rozeznívání literárního textu
Osobnostně sociální a pedagogický takt učitele
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – Efektivní komunikace a fungování v sociálních vztazích
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – Komunikační a prezentační dovednosti
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – Sebepoznání, sebereflexe a psychohygiena
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – Time management, sociální interakce a zvládání náročných situací
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga – sebepoznání a osobnostní kvality
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – sebepoznání, spolupráce a komunikace
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů
Osobnostně sociální výchova v MŠ a ŠD prakticky
Osobnostní a sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole
Osobnostní a sociální rozvoj učitele
Osobnostní rozvoj pedagogů volného času
Papírové chumelení aneb nechumelí jenom v zimě
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ
Personální zabezpečení vzdělávání z pohledu ředitele školy
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga
Počítačová gramotnost dětí předškolního věku
Podnikavost ve výuce
Podpora výuky pomocí služeb Google
Podpůrná opatření u žáků na ZŠ
Podpůrná opatření v rámci inkluze – 2.-5. stupeň PO
Podpůrná opatření v rámci inkluze – hodnocení
Podpůrná opatření v rámci inkluze – první stupeň PO
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona
Poezie pro studenty SŠ
Poezie ve škole i mimo ni I.
Poezie ve škole i mimo ni II.
Pohybové hry pro děti školního věku
Pohybové hry v MŠ jako podpora inkluzivního vzdělávání
Pokusy a objevy v MŠ
Pokusy k poznávání neživé i živé přírody v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Pokusy k poznávání neživé i živé přírody v MŠ a na 1. stupni ZŠ – dvoudenní workshop
Pokusy s netradičními hmotami ve fyzice na 2. stupni ZŠ
Polytechnická výchova – rozvoj prostorové představivosti
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole
Poruchy chování aneb jak předcházet nekázni
Použití tabletu ve výuce matematiky
Poznávání sebe a druhých – podpora společného vzdělávání
Poznávání sebe a druhých – podpora společného vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Poznávání sebe a druhých v rámci osobnostní a sociální výchovy
Práce s chybou ve vyučování matematiky
Praktická rétorika a prezentace pro pedagogy
Praktický přístup k žákům s SPU v rámci podpůrných opatření realizovaných ZŠ – nápravná – reedukační péče.
Prevence syndromu vyhoření
Prezentační nástroje jako podpora výuky
Profesní start – vstup do světa práce
Projektová výuka
Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka
Projektové vyučování na ZŠ
Předadaptační proces v mateřské škole
Příklady dobré praxe a práce s chybou v matematice na SŠ
Příklady dobré praxe ve vyučování matematiky
Příprava předškoláka v MŠ na vstup do základní školy
Psychohry a hry pro rozvoj klíčových kompetencí ve školní družině
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
Psychomotorický vývoj dvouletého dítěte a jeho zákonitosti
Reedukace dyskalkulie
Reedukace specifických poruch učení – příklady z praxe
Reedukační skupiny pro děti s SPU na ZŠ
Reedukační skupiny pro děti s SPU na ZŠ
Re-malba – techniky tvorby s barvami Remakol
Rozvoj čtenářské gramotnosti
Rozvoj čtenářské gramotnosti komplexně
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce
Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
Rozvoj matematické gramotnosti pro učitele 1. st. ZŠ
Rozvoj matematické gramotnosti pro učitele 1. stupně ZŠ
Rozvoj matematické gramotnosti pro učitele 2. st. ZŠ
Rozvoj percepčně motorických schopností a dovedností v MŠ
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
RVP a změny úprav ŠVP v rámci inkluzivního vzdělávání
Řešení konfliktů ve školním prostředí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti v rámci osobnostní a sociální výchovy
Sebepoškozování u dětí
Sebepoznání jako východisko pro práci učitele – možnost ovlivnění přístupu žáka
Sexuální výchova v mateřské škole
Sloh všemi smysly I.
Sloh všemi smysly II.
Sociálně emoční učení
Specifické poruchy učení – jak nejlépe porozumět dítěti s SPU
Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka
Specifické poruchy učení v hodinách matematiky
Specifické poruchy učení v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Specifika práce se žáky se sociálním znevýhodněním
Specifika SPU na 2. stupni ZŠ
Specifika týmové spolupráce ve školním prostředí
Společně – aneb jak na inkluzi v MŠ
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa
Spolupráce rodiny a mateřské školy
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce.
Strategie pro zvýšení zájmu rodičů o vybranou školu
Stručný úvod do politologie pro učitele společenskovědních předmětů
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
Syndrom vyhoření a demotivace u pedagogických pracovníků
Šikana a její řešení
Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině
Škola? V pohodě!
Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava – 5h.
Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava – 8h.
Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ
Technika zpěvu a práce s hlasem na I. a II. stupni ZŠ
Technika zpěvu a práce s hlasem v MŠ
Tělesná výchova v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu
Tělo, gesto, hlas – psychofyzické základy komunikace
Tělo, gesto, hlas II. – Psychofyzická zdatnost
Terorizmus
Time management aneb efektivní hospodaření s časem
Tradiční i netradiční pohybové činnosti a hry v MŠ a ŠD
Třídní pravidla na 1. stupni ZŠ
Třídní pravidla na 2. stupni ZŠ
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu a podpůrných opatření školy
Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ
Týmy ve školním prostředí a úloha vedoucího týmu
Učíme se učit
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy – 5h.
Umělcem v předškolním a mladším školním věku
Umění učit (pro pedagogy 1. stupně ZŠ)
Úřední korespondence pro pedagogy
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
Úvod do osobnostní a sociální výchovy
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Vedení třídnických hodin
Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi
Voskují se nejen lyže
Výtvarná výchova v nestandardním pojetí pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Výtvarné činnosti pro děti do tří let
Vytváření vztahu s přírodou – prvky environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ
Výuka žáků s ADHD, ADD
Využití nových informačních technologií ve výuce – pro učitele, jejichž aprobace není ICT
Využití písní v hodinách anglického jazyka
Využití písní v hodinách německého jazyka
Využití počítače k tvorbě cvičení v přírodovědných předmětech
Využití programu Excel v matematice
Využití prvků dramatické výchovy a artefiletiky při práci s dětmi v MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze – 16 hodin
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze – 8 hodin
Vzrůstající agresivita u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil
Základní školní lyžování
Základní školní snowboarding
Základy koučinku pro pedagogy
Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
Základy kreativních záznamů pro pedagogy
Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Základy stress managementu pro pedagogy
Základy stress managementu pro pedagogy
Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma
Závadové chování dětí – mezioborová spolupráce školy a kurátora pro děti a mládež
Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ
Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ – školení sborovny
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Zdravotní tělesná výchova a její využití ve výuce
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
Zlepšujeme komunikaci zákonných zástupců a mateřské školy
Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky
Žáci s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem – didaktické principy vzdělávání

 

 

Kromě školení nabízíme vedení komunikačních aktivit ve Vašem týmu, jako např. facilitace a council.