Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení a kurzů akreditovaných MPSV ČR pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, použijte nezávazný poptávkový formulář.

 

Seznam akreditovaných školení:

Adaptace seniora při nástupu do instituce
Biblioterapie – aktivizace lidí s mentálním postižením pomocí práce s textem
Cílování a škálování v sociálních službách
Domácí násilí
Dramaterapie – aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím divadelních prvků
Efektivní komunikace s obtížně zvládnutelnými typy klientů
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
Expresivní terapie – aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím osobního prožitku
Hodnocení kvality  se zaměřením na kritérium 15a
Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
Komunikace s klientem se specifickým chováním
Komunikace s klienty se sluchovým postižením
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice metodika
Možnosti distančního poradenství
Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
Možnosti prevence syndromu vyhoření pro pracovníky NZDM a terénních služeb při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
Paliativní péče v sociálních službách
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
Podpora změny a motivace u klientů
Práce s emocemi v sociálních službách
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
Praktická asertivita v sociálních službách
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
Reminiscence – práce se vzpomínkami
Sexuální výchova a osvěta osob s mentálním postižením
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
Sociálně-právní minimum
Sociální komunikace s dospělými klienty s autismem (PAS)
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Spirituální potřeby seniorů a kompetence pracovníka v oblasti sociálních služeb
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
Terénní sociální práce v praxi
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Úprava textů pro uživatele sociálních služeb
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
Úvod do práce s agresivním klientem
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
Uživatel drog jako klient sociální služby
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Využití písku jako aktivizačního prvku v sociálních službách
Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb
Základy krizové intervence
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
Základy vedení skupiny seniorů
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Žáci s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem – didaktické principy vzdělávání

 

Rekvalifikační kurzy:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 

Kromě školení nabízíme vedení komunikačních aktivit ve Vašem týmu, jako např. facilitace a council.