1. Přihlášení na akreditované programy dalšího vzdělávání (akreditace MŠMT, MPSV)

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné písemné přihlášky emailem, poštou nebo pomocí on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného školení.

Všechny typy přihlášení jsou považovány za závazné a jsou vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

1.1. Platba

1.1.1. Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem po vystavení faktury, která je účastníkům předána přímo na semináři, popř. zaslána elektronicky plátci uvedenému ve fakturačních údajích. Splatnost faktur je 7 dní.  V případě vícedenního školení či kurzu může být faktura vystavena před konáním vzdělávacího programu.

1.1.2. DPH

Akreditovaná školení jsou osvobozena od DPH v případě, že účastník spadá do cílové skupiny dané oblasti (DVPP, sociální služby, veřejná správa) nebo se jedná o rekvalifikační (kvalifikační) kurz. Účastníkům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

1.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně – e-mailem nejpozději 5 dnů před konáním semináře na email info@zretel.cz 

1.3. Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené účasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

1.4. Osvědčení

Osvědčení je v případě realizace školení formou on-line zasíláno po uhrazení faktury emailem v elektronické podobě s platným elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát). Tato forma je považována za originál a je akceptovatelná MŠMT, a to i v rámci vykazování Šablon, a také MPSV.

V případě realizace školení prezenční formou je osvědčení předáno osobně účastníkům na závěr školení.

 

2. Přihlášení na kvalifikační (rekvalifikační) kurzy

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné písemné přihlášky emailem, poštou nebo pomocí on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného kurzu. Všechny typy přihlášení jsou považovány za závazné a jsou vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce.  Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

2.1. Platba

2.1.1. Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem po vystavení faktury, která je v případě kvalifikačního kurzu vystavena po obdržení přihlášky s uvedenou splatností (před konáním kurzu). Přihláška je platná uhrazením platby. Po domluvě je možné platbu rozložit na více splátek. Kurz je možné hradit také prostřednictvím Úřadu práce (zájemci bude potvrzen příslušný formulář).

2.1.2. DPH

Akreditovaný kvalifikační (rekvalifikační) kurz je osvobozen od DPH.

2.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně – e-mailem nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu na email info@zretel.cz.

2.3. Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před zahájením kurzu (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené neúčasti či nedokončení kurzu není nárok na vrácení platby. 

2.4. Osvědčení

Osvědčení je v případě realizace rekvalifikačního (kvalifikačního) kurzu formou on-line zasíláno po uhrazení faktury a splnění všech požadavků kurzu (docházka, praxe, příp. závěrečné zkoušky či testy) poštou. V případě realizace kurzů prezenční formu je osvědčení předáno přímo účastníkům na konci kurzu nebo zasláno poštou (při splnění uvedených požadavků).

 

3. Přihlášení ke zkouškám profesní kvalifikace

Pokud se zájemce hlásí pouze ke zkoušce profesní kvalifikace (tj. bez předchozí účasti v kurzu) je vzhledem k požadavkům MPSV nutné přihlášku ke zkoušce stáhnout do počítače, vytisknout, vyplnit ručně a originál Přihlášky ke zkoušce profesní kvalifikace doručit na adresu: Zřetel, s.r.o., Václavská 5, 603 00 Brno. Do 21 dnů po obdržení přihlášky bude zájemci zaslána pozvánka ke zkoušce.  Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce.  Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

3.1. Platba

3.1.1. Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem na základě faktury po obdržení přihlášky s uvedenou splatností (před konáním kurzu). Přihláška je platná uhrazením platby.

3.1.2. DPH

Poplatek za zkoušku profesní kvalifikace podléhá sazbě DPH 21 %. Cena je uváděna včetně DPH.

3.2. Odhlášení ze zkoušky

Odhlášení ze zkoušky lze provést písemně – e-mailem před konáním zkoušky na email info@zretel.cz. Nemůže-li se zájemce ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 5 dnů před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu o stanovení termínu jiného.

3.3. Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě 15 – 5 dnů 50 % ceny, ve lhůtě kratší 5 dnů před konáním zkoušky 100 % ceny (den, kdy zkouška probíhá, se do lhůty nezapočítává). V případě neomluvené neúčasti či neúspěšném složení zkoušky není nárok na vrácení platby. 

3.4. Osvědčení

Uchazeči o zkoušku obdrží v případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace osvědčení osobně nebo poštou.

 

4. Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného kurzu. Přihlášení je považováno za závazné a je vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce.  Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

4.1. Platba

4.1.1. Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem po vystavení faktury, která je vystavena po obdržení přihlášky s uvedenou splatností (před konáním kurzu). Přihláška je platná uhrazením platby.

4.1.2. DPH

Akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH.

4.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně – e-mailem nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu na email info@zretel.cz.

4.3. Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě 15 – 5 dnů 50 % ceny, ve lhůtě kratší 5 dnů před zahájením kurzu 100 % ceny (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává). V případě neomluvené neúčasti či nedokončení kurzu není nárok na vrácení platby. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

4.4. Osvědčení

Osvědčení obdrží účastníci po splnění všech požadavků studia (docházka, praxe, stáž, závěrečná zkouška, seminární a závěrečná práce) osobně, příp. poštou.

 

5. Přihlášení na neakreditovaná školení

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné písemné přihlášky pomocí on-line přihlašovacího formuláře, který je umístěn u každé anotace daného školení. Přihlášení je považováno za závazné a je vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce.  Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi, a to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

5.1. Platba

5.1.1. Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem po vystavení faktury, která je v případě kvalifikačního kurzu vystavena po obdržení přihlášky s uvedenou splatností (před konáním kurzu). Přihláška je platná uhrazením platby. Po domluvě je možné platbu rozložit na více splátek. Kurz je možné hradit také prostřednictvím Úřadu práce (zájemci bude potvrzen příslušný formulář).

5.1.2. DPH

Cena u neakreditovaných školení je uvedena včetně DPH.

5.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně – e-mailem nejpozději 5 dnů před zahájením školení na email info@zretel.cz.

5.3. Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před zahájením školení (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené neúčasti či nedokončení školení není nárok na vrácení platby. 

5.4. Osvědčení

Osvědčení je zasíláno v případě online výuky emailem, v případě prezenční výuky je předáno osobně na konci školení.

6. Online webináře a kurzy

Přihlášení probíhá stejnou formou jako na ostatní typy programů dalšího vzdělávání a platí pro ně podmínky zde uvedené v částech 1., 2. a 4. výše. Dále se doplňuje:

Webináře jsou zaznamenávány (nahrávány) pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí (dle akreditace) z důvodu kontroly realizace vzdělávacího programu (týká se akreditovaných vzděl. programů). Dále je záznam k dispozici účastníkům webináře v případě výpadků internetového připojení, a to na omezenou dobu na neveřejném url odkazu bez možnosti stahování a pouze na vyžádání.

 

Verze od 2.11.2021 – změna v bodu 1.1.1.