Metodik prevence

Vzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů, známý také pod názvem studium pro metodiky prevence, je akreditovaný v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.

Studium je určeno učitelům, kteří by chtěli působit (nebo již působí) jako školní metodik prevence ve své škole. Studium je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).

Studium připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

 

 

Školní metodik prevence – ONLINE kurz

MŠMT umožnilo vzhledem k vývoji epidemiologické situace výuku ve formě ONLINE. Více informací na tomto odkazu: https://old.zretel.cz/dvpp-online/

č. akreditace: 40286/2020-4-1065

Rozsah: studium je rozloženo do 3 semestrů:

Teoretická část (200 hodin) – online (webináře – v reálném čase s lektorem)

Praktická část (50 hodin) – prezenčně (stáž, praktický workshop)

 

Obsah kurzu:

1. Teoretická část – on-line, formou webinářů

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Právní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence

2. Praktická část – prezenčně

 • Stáž (26 hodin) – stáž na pracovišti organizace, která se zaměřuje na primární prevenci
 • Praxe (24 hodin) – 1 x třídenní praktický workshop, bude probíhat prezenčně formou výjezdu ve dvou skupinách v Praze a Brně (účastníci budou rozděleni do skupin dle dojezdové vzdálenosti)

Vstupní požadavky:

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Aprobace není rozhodující.

Zakončení kurzu: Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování seminární a závěrečné práce. Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z ověření znalostí před komisí.

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

[events_list limit="1000" category="87"]